Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 20. september 2011, kl. 19

på Vejgaard Bibliotek, lokale 1, Hadsundvej, Vejgaard

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

 

a.

Valg af formand

 b.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Afgår efter tur:

 

Kjeld Skygge Ansdersen

Karen Hansen

 

c.

Valg af suppleanter

   
 

Afgår efter tur:

1. Poul Poulsen

2. Albert Schütze

 

d.

Valg af revisor

   
 

Afgår efter tur:

Marius Lorentzen

 

e.

Valg af revisorsuppleant:

   
 

Afgår efter tur:

Jørgen Henriksen

 

f.

Valg Af Skolebigårdsudvalg

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Leif Secher Nielsen Konvalvej 49, 5.tv., 9000 Aalborg og skal være formanden i hænde senest den 13. september 2011

 

ad. 1.

Formanden bød velkommen. Niels Jørgen Hedegaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og takkede for valget.

ad. 2.
Formanden aflagde beretning, som blev enstemmig vedtaget.


Bestyrelsens beretning.
Aalborg Biavlerforening, skal ifølge vedtægterne, hvert år i september afgive en beretning om, hvad bestyrelsen har beskæftiget sig med, i det forløbne år
I bestyrelsen har vi især beskæftiget os med følgende 4 punkter:
1. Begynderkursus.
2. Indkøb af nye trugstader.
3. Foredrag.
4. Arangementer og udstillinger.

Punkt 1. Begynderkursus.
Vi har i år haft 25 nye deltagere på vort begynderhold, en lille stigning fra sidste år. Ud af de 25 var der 6 piger med og det kan vi jo kun glæde os over, at de også kaster sig ud i biavl. Undervisningen blev igen i år forestået af Kjeld Skygge Andersen. Der er kommet flere tilkendegivelser fra nybegyndere på, at undervisningen er både interessant og indsigtsgivende

Punkt 2. Indkøb af 4 nye trugstader.
Tirsdag den 26. april åbnede Skolebigården til en ny sæson, med sang og et glas mjød. Det var en fornøjelse at komme ud at se de 4 nyindkøbte trugstader. To af vore medlemmer, Hans Vinter og Henrik Junker havde malet trugstaderne godt og grundigt og Ole Juul havde trådet rammerne og lagt voks i. Et flot stykke arbejde, der gavner vores forening. Det er godt at vide, at vi har nogle funktionelle og tætte trugstader, med den regnfulde sommer vi har haft i år.

Punkt 3. Foredrag
Den 11. januar var der foredrag med Flemming Vejsnæs fra Danmarks Biavlerforening. Emnet var, "Danmarks Biavlerforenings forsøgsarbejde med fokus på dronningeavl". Der var en rigtig god tilslutning fra både vores egen kreds, men også fra andre lokal foreninger.

Den 15. februar, havde vi arrangeret et foredrag sammen med Østhimmerlands Biavlerforening. Her havde vi næstformand for D.B.F. Frank Nielsen fra Fjerritslev Biavlerforening. Her var emnet "Fra biavler i Hanherred til medlem af Danmarks Biavlerforenings hovedbestyrelse".

 Punkt 4. Arrangementer og udstillinger
Den 19. oktober var der 45 med til honningbedømmelse, det var et rigtig flot  deltagermøde.
Den 6. januar var der honningkonkurrence med vore 2 naboforeninger.
Den 7. juni havde vi besøg af dronningavler Ivan Nielsen. Ivan viste hvordan man pakker  kilerkasser og tilsætter en jomfrudronning. Samme aften var der mulighed for at købe jomfrudronninger.
Lørdag den 18. juni deltog vi for anden gang i havens dag. Arrangementet blev afholdt i Østre Anlæg, hvor vi havde udstilling og salg af Skolebigårdens honning. Der blev solgt både nyslynget honning og 80 glas sensommerhonning fra 2010. Salget indbragte 3700kr. Det må siges at være en god indtægt til Skolebigårdens drift.
Den 26. juni fik vi en grundig introduktion i varroa behandling med myresyre. Det var Kjeld Skygge som stod for dette, samme aften kunne vi købe myresyre.
Den 23. august havde vi "Sensorikaften" med Karen Hansen og Flemming Rukjær. En interessant og inspirerende aften. Mange biavlere havde egen honning med. Der kom gang i smagsløgene, og der blev ivrigt snakket om, hvor bierne havde hentet de forskellige honninger. Karen Hansen havde lækkert nybagt brød med.
Den 6. september var der afslutning i Skolebigården for denne sæson. Det var en regnfuld aften. Hele sæsonen har været særdeles regnfuld. Blomster og bier har ikke manglet vand. Honningudbyttet i år var bedre i forsommeren end i sensommeren.
Det var bestyrelsens beretning. Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsesmedlemmerne, Karen Hansen, Kjeld Svendsen, Niels Jørgen Hedegaard og Kjeld Skygge for et godt sammenarbejde omkring foreningens drift i året som er gået. Også tak til vore trofaste medlemmer i foreningen. Det er givtigt, at der hver tirsdag kommer mange medlemmer og gir en hånd med omkring det arbejde, som nu en gang skal gøres i Bigården. Der er velvillighed og god stemning, og jeg håber nye medlemmer føler sig godt modtaget i vore rammer i Bigården. Tak til Skolebigårdsudvalget, uden jer går det ikke! I gør et fantastisk stykke arbejde for vor forening.
Tak for en god sæson til jer alle.
Leif Secher Nielsen
Formand


ad. 3.

Kasseren aflagde regnskab, som blev enstemmig godkendt.

ad. 4.
Lokalkontigentet for 2012 er uændret. Medlemmer i DBF betaler 75,00kr. og 125,00kr. for ikke medlemmer af DBF.

ad. 5.
Ingen forslag.

ad. 6.
   a.  Leif Nielsen genvalgt til formand 1 år.

   b.  Kjeld Skygge Andersen genvalgt for 2 år. Per Nielsen Valgt for 2 år.

   c.  Tina Buth 1.supleant. Albert Schütze 2.supleant.

   d.  Marius Lorentsen 2 år, Jørgen Henriksen 1 år.  
   e.  Knud Poulsen 1 år

   f.  Ole Juul Nielsen som materialforvalter. Niels Ørnbøl, Bjarni Sørensen, Per Nielsen, Alfred Dalby, Niels Jørgen Hedegaard, Kjeld Skygge Andersen. Alle for 1 år.

ad. 7.
Ole Juul fortalte meget posetivt om stemningen og arbejdet i Skolebigården, og udtrygte tilfredshed med hjælpen fra medlemmerne.

ad. 8.
Bienwoll til varroabekæmpelse blev diskuteret.

 


Konstituering:
Næstformand:  Niels Jørgen Hedegaard
Kasserer:  Kjeld Svendsen
Sekretær:  Kjeld Skygge Andersen
Bestyrelsesmedlem:  Per Nielsen