Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 18. september 2012, kl. 19

på Vejgaard Bibliotek, lokale 1, Hadsundvej, Vejgaard

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

 

a.

Valg af formand

 b.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Afgår efter tur:

 

Kjeld Svendsen

Niels Jørgen Hedegaard

 

c.

Valg af suppleanter

   
 

Afgår efter tur:

1. Tina Buth

2. Albert Schütze

 

d.

Valg af revisor

   
 

Afgår efter tur:

Jørgen Henriksen

 

e.

Valg af revisorsuppleant:

   
 

Afgår efter tur:

Knud Poulsen

 

f.

Valg Af Skolebigårdsudvalg

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Leif Secher Nielsen Konvalvej 49, 5.tv., 9000 Aalborg og skal være formanden i hænde senest den 11. september

 

 ad.1

Formanden bød velkommen.

Niels Jørgen Hedegaard blev valgt som dirigent.Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og takkede for valget.

ad.2

Formanden aflagde beretning, som blev enstemmig godkendt.Beretning 2012
Så er der lige bestemt gået et år, på nær to dage, siden vi sidst var samlet til Biavlerforeningens generalforsamling her i Vejgård. Ifølge vores vedtægter. så skal bestyrelsen hvert år afgive en beretning om, hvad bestyrelsen har beskæftiget sig med i løbet af året. Heldigvis består den nuværende bestyrelse af ansvarlige personer, som på både den ene og den anden måde i årets løb har varetaget mit formands job, og i det hele taget varetaget foreningens gøremål i det halve år, som jeg har været ramt af sygdom. TAK!

Jeg vil fremhæve 3 punkter, som bestyrelsen især har beskæftiget sig med i denne sæson.
1. Begynderkursus.
2. Foredragsholdere.
3. Arrangementer.

Punkt 1. Begynderkursus: I år har vi haft 36 personer, som har deltaget på vores begynderkursus i Skolebigården. Det højeste tal, vi nogensinde har været oppe på.
Deltagerne kommer langvejs fra, for at modtage undervisning i, hvordan man holder bier. De er blandt andet kommet fra Østhimmerlands og Arden Biavlerforening. Vi er selvfølgelig heldige med, at vi har nogle særdeles gode rammer/omgivelser i Skolebigården, som vores kommune, har stillet til rådighed for os. Men vi er også heldige med, at vi i vores forening har en aktiv og inspirerende person til at forestå undervisningen. Det er i hvert fald mit indtryk, at Kjeld Skygge gør undervisningen nærværende, og gerne deler deler sin viden og mangeårige interesse for biavl med alle os andre.

2. Foredragsholdere: Vi har haft to foredrag i denne sæson. Det første var den 17. januar, hvor vi havde besøg af Sten Fogede, som er den nye direktør fo Danmarks Biavlerforening. Til denne aften havde vi inviteret vores naboforeninger med.
Det andet foredrag var den 20. marts, hvor vi havde besøg af professor emeritus Axel Michelsen, som jo er internationalt anerkendt for sit arbejde med at tyde biernes dansesprog. Han holdt et oplysende og interessant foredrag om biernes knoklen og dansesprog.

3.Arrangementer: Den 18. oktober fik vi vores honning bedømt, af tre erfarne og kompetente personer, ude på tjener-kokkeskolen. Vi fik som sædvanlig et veltillavet måltid mad ved dette arrangement, hvor der var et godt fremmøde.
Den 12. juni havde vi besøg i Skolebigården af dronningavler Ivan Nielsen. Ivan viste hvordan man pakker en Kilerkasse og tilsætter en jomfru-dronning. Samme aften kunne der købes jomfru-dronninger.
Igen i år, deltog vi midt i juni i arrangementet "Havens dag", i Østre Anlæg. Her havde vi udstilling og salg af Skolebigårdens honning.
Den 21. august havde vi sensorik aften. Der var mange biavlere, som havde medbragt fint og rent velsmagende ny høst af honning. Karen Hansen og Flemming Rukær, gav kyndig vejledning om, hvordan honning skal bearbejdes og præsenteres. En biavler sponsorerede et par poser kaffe, TAK. og ved kaffebordet blev vi overrasket med flere slags lunt nybagt brød fra Karen. En rigtig flot gestus, som bekom os alle. TAK Karen. Ligesom det var en dejlig overraskelse, den aften da vi pludselig fik forskellige velsmagende grill pølser fra Slagtermester Klaus Jensen Gistrup.
Den 17. august havde vi besøg i Skolebigården. Det var 40 medlemmer fra Salling og Fjelds biavlerforening. De havde 100 års jubilæumsudflugt (med bus), og ønskede at se og høre om en aktiv forening. Kjeld Skygge og jeg var tilstede ved dette arrangement. Vi fortalte om området og om vores aktiviteter i foreningen. Herefter blev de trakteret med øl og vand til deres medbragte madpakker.
Den 4 september var der afslutning i Skolebigården
For god ordens skyld vil jeg nævne et kommende og sidste arrangement i år, nemlig den 10. november kl. 13 i Skolebigården. Her er der orientering om oxalsyre behandling, Efterfølgende serveres der gløgg og æbleskiver, som beskrevet i nyhedsbrevet.
Det var dette års beretning. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak til vore trofaste medlemmer, som på tirsdage kommer i Skolebigården, og bidrager med deres arbejdsindsats og tilstedeværelse. Vi har jo alle sammen en interesse og vis forpligtelse til, at tage vel imod de nye som er startet på biavl i vores forening. Vi skal spørge os selv. "Er jeg en god læremester og rollemodel for de nye biavlere". Jeg håber, vores nye biavlere føler sig velkommen og godt behandlet i foreningen. Tak til Skolebigårdsudvalget, for det fantastiske stykke arbejde, som I udfører for foreningen. Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsesmedlemmerne, Niels Jørgen Hedegaard, Kjeld Skygge, Kjeld Svendsen og Per Nielsen, for det ansvar I hver især, har taget på jer dette år. Også tak for omsorgsfulde opringninger om tilbud om hjælp, til min kone og jeg, i den svære tid vi har været igennem.
Tak for en god sæson til jer alle
Leif Secher Nielsen
Formand


ad.3
Kasseren aflagde regnskab, som blev enstemmig godkendt

ad.4
Lokal-kontingentet for 2013 sat til 125,00kr. Ved medlemskab af DBF 75,00kr. , hvilket er uændret

ad.5
Ingen forslag

ad.6
a. Leif Secher Nielsen genvalg til formand 1 år.
b. Tina Buth og Niels Ørnbøl valgt til bestyrelsen for 2 år.
c. Ivan Nielsen 1. suppleant. Albert Schütze 2.suppleant.
d. Jørgen Henriksen for 2 år.
e. Knud Poulsen genvalg for 1 år.
f. Ole Juul Nielsen som materialforvalter og afløser. Niels Ørnbøl, Bjarni Sørensen, Per Nielsen, Alfred Dalby og Kjels Skygge Andersen. Alle for 1 år

ad.7
Kjeld Skygge Andersen fortalte om skolebigårdsarbejdet. Tak for hjælpen.

ad.8
Jørgen fortalte om begynderes syn på undervisningen.
Der udspandt sig en debat om forsømte bigårde.
Der blev efterlyst ideer til foredragsholdere og aktiviteter.

Formanden hævede generalforsamlingen


Efter konstituering
Næstformand : Tina Buth Rasmussen
Kasserer: Niels Ørnbøl
Sekretær: Kjeld Skygge Andersen
Bestyrelsesmedlem: Per Nielsen