Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 30. september 2014, kl. 19

på Vejgaard Bibliotek, lokale 1, Hadsundvej, Vejgaard

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

 

a.

Valg af formand

 



b.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Afgår efter tur:

 

Tina Buth Rasmussen

Niels Ørnbøl

 

c.

Valg af suppleanter

   
 

Afgår efter tur:

Ivan Nielsen

 

d.

Valg af revisor

   
 

Afgår efter tur:

Jørgen Henriksen

 

e.

Valg af revisorsuppleant:

   
 

Afgår efter tur:

Knud Poulsen

 

f.

Valg Af Skolebigårdsudvalg

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Marius Lorentzen, og skal være formanden i hænde senest den 23. september

 

Ad pkt.1
Formanden bød velkommen. Niels Jørgen Hedegård blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og takkede for valget.


Ad pkt.2

Formanden aflagde beretning, som blev enstemmig godkendt.



Formandens beretning ved generalforsamlingen 30. september 2014.

Så er der gået et år siden sidste beretning. Det var et år med en ret normal vinter, der ret hurtig gik over i sommervejr. Alting i naturen var en måned tidligere end normalt. Det har givet lidt problemer med planlægningen hen over sommeren. Det gode vejr har med enkelte regnvejrsperioder forsat indtil nu.

Vi er nu 134 medlemmer, fordelt på 84 Dbf medlemmer og 50 Lokal medlemmer, mod sidste år 71 Dbf medlemmer og 56 Lokal medlemmer.

Der har været en række arrangementer i løbet af året.

Tirsdag den 15. okt
.
Årets honningbedømmelse på Food College, med efterfølgende spisning af et veltillavet måltid.
Under bedømmelsen fremviste biavlere og honningsmags-designere Elin og Poul Erik Knudsen deres produkter. Der var rig mulighed for at prøvesmage.
Vinderne blev:
1.Niels Ørnbøl
2.Ebbe Pedersen
3.Anders Bo Nielsen
4.Albert Schütze
5.Bente og Mikael Wolfbrandt

Lørdag den 9. november.
Årets sidste møde i Lundby Hedehus, hvor Oxalsyre behandling blev gennemgået, og med efterfølgende kaffe og æbleskiver.

Torsdag den 9. jan
uar.
Fælles honningbedømmelse med foreningerne fra Østhimmerland, Vesthimmerland og Arden. I år afholdt i Støvring af Østhimmerland.

Tirsdag den 21. januar.
Vejgård Bibliotek. Foredrag ved DBF formand Knud Graaskov med emnet ”Hvad laver DBF’s bestyrelse og sekretariat?” Et godt og velbesøgt foredrag hvor vi mødte den ny formand.

Tirsdag den 25. februar.
Arrangeret af Østhimmerland På Vejgård Bibliotek. Foredrag ved Dronningeavler Svend Sejer. Emne ”Dronningeavl”. Også et meget velbesøgt foredrag, hvor vi fik et godt indblik i hvordan han driver dronningeavl.

Torsdag den 13. marts.
Vejgård Bibliotek. Foredrag af Anders Glob med emnet ”Honning”. Et rigtig godt foredrag hvor Anders fortalte om hans honning og hvordan han behandlede den. Han delte gavmildt ud af smagsprøver på de forskellige honningtyper han producerer.
Vi fik også en god gennemgang af hvordan han drev sin biavl.

Lørdag den 14. juni.
Foreningen deltog også i år med en stand ved Haveselskabet plantemarked i Østre anlæg.

Tirsdag den 17. juni.
Foreningen var på besøg hos Ivan Nielsen. Han vidste hvordan han drev biavl og primært dronningeavl. Der var efterfølgende mulighed for at købe og forudbestille dronninger.
En lærerig dag.

Tirsdag den 29. juli.
Udflugt til Råbjerg Mile. Naturvejleder Villy K. Hansen viste os rundt på Milen og gav smagsprøver på hans bjesk fremstille på planter fra området ved milen.
En hyggelig tur på en aften med godt vejr.

Tirsdag den 19. august.
Honningaften i skolebigården. Biavler Flemming Rukjær fra Food College kom og fortalte om sensorik og smag.
Flere havde honning med og man smagte på hinandens honning.

Der blev også i år afholdt begynderkursus i biavl. I år var der 31 på holdet. Undervisningen blev som tidligere forestået af Kjeld Skygge. En stor tak til Kjeld for hans indsats.
Kurserne er med til at udbrede kendskabet til biavl og hjælpe nye biavlere i gang. Forhåbentlig er mange af dem blevet medlemmer hos os.

Året i skolebigården begyndte den 22. april, og sluttede den 9. september.

En stor tak til skolebigårds udvalget for deres indsats sommeren over.
Der kan nævnes:
Pasning og arbejde med bifamilierne.
At de sikre sig at alle der har lyst til arbejde med bierne får lov.
Honninghøst.
Instruktion i forskellige måder at bekæmpe varroamiden.
Vedligeholdelse af materiel mm.

Det var også dejligt at se, at mange mødte op i skolebigården. Også en tak til dem der bryggede kaffe. Også tak til Niels der sørgede for øl og vand til de tørstige i varmen.
Også en tak til mine medbestyrelsesmedlemmer for deres store indsats for at holde foreningen i gang.
De har gjort det let at være formand.
Og til sidst en tak til de mange medlemmer der altid møder op til arrangementerne og dermed gør dem til en god oplevelse.


 

Ad pkt.3
Kasseren aflagde regnskabet, som blev enstemmig godkendt

Ad pkt.4
Lokalkontingentet for 2015 er 125kr.; Ved medlemskab af Dbf 75kr., hvilket er uændret. Enstemmig vedtaget.

Ad pkt.5
Ingen forslag

Ad pkt.6
a. Tord Marius Lorentsen valgt som formand for 1 år.
b. Tina Buth Rasmussen og Niels Ørnbøl valgt til bestyrelsen for 2 år.
c. Ivan Nielsen 1. sup for 2 år.
d. Bent Jakobsen valgt til revisor for 2 år.
e. Knud Poulsen valgt til revisorsupleant for 2 år.
f.  Niels Ørnbøl
    Bjarni Sørensen
    Per Nielsen
    Børge Thomsen
    John Alstrup Jensen
    Anders Bo Nielsen
    Gunner Lund
    Bent Jakobsen
Alle valgt til skolebigårsdsudvalget for 1 år.

Ole Juul  valgt som materielforvalter for 1 år.

Ad pkt.7
Kjeld Skygge Andersen fortalte om skolebigårdens arbejde. Der indvintres ca. 7 familier.
Der fortaltes om tankerne bag pasningen.

Ad pkt.8
Fælles indkøb blev efterlyst og diskuteret.

Kyndig biavler blev drøftet.

Dirigentenn hævede generalforsamlingen
Formanden takkede for god ro og orden.


 

Efter konstituering
Næstformand : Tina Buth Rasmussen
Kasserer: Niels Ørnbøl
Sekretær: Kjeld Skygge Andersen
Bestyrelsesmedlem: Per Nielsen