Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 22. september 2015, kl. 19

på Vejgaard Bibliotek, lokale 1, Hadsundvej, Vejgaard

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

 

a.

Valg af formand

 b.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Afgår efter tur:

 

Kjeld Skygge Andersen

Per Nielsen

 

c.

Valg af suppleanter

   
 

Afgår efter tur:

Albert Schütze

 

d.

Valg af revisor

   
 

Afgår efter tur:

Lars Jacobsen

 

e.

Valg af revisorsuppleant:

   
 

Afgår efter tur:

Ingen

 

f.

Valg Af Skolebigårdsudvalg

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Marius Lorentzen, og skal være formanden i hænde senest den 15. september

 

 Ad pkt.1
Formanden bød velkommen. Johannes Svaneborg blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var  lovlig indkaldt, og takkede for valget.


Ad pkt.2

Formanden aflagde beretning, som blev enstemmig godkendt.


Formandens beretning ved generalforsamlingen 22. sep. 2015

Så er året 2015 hvad angår biavl ved at være slut.
Det var et år med en normal vinter, som ret hurtig gik over i foråret med en uges tid med god varme i april. Herefter fortsatte foråret i en fugtig udgave frem til efter 1. juli.
Noget der lignede sommer, kom først i august.
Alting i naturen var forsinket i år, modsat sidste år da alting var tidligere.
Honninghøsten har derfor også været sparsom, omkring det halve af sidste år.
Vi er nu 137 medlemmer, fordelt på 96 Dbf medlemmer og 41 Lokal medlemmer, mod sidste år 84 Dbf medlemmer og 50 Lokal medlemmer.

Der har været en række arrangementer i løbet af året.

Tirsdag den 15. okt.
Årets honningbedømmelse på Food College, med efterfølgende spisning af et veltillavet måltid.
Medens dommerpanelet arbejdede, fortalte Lene LaVendelbo fra Danmarks eneste lavendelfarm om hendes virksomhed og de skønne lavendel-produkter.

Vinderne blev:
Johannes Svaneborg
Vagn Søgaard
Peer Nielsen
Jørgen Bendzen
Knud Poulsen

Lørdag den 9. nov.
Årets sidste møde i Lundby Hedehus, hvor Oxalsyre behandlingen blev gennemgået, og med efterfølgende kaffe, gløg og æbleskiver.

Torsdag den 8. jan.
Fælles honningbedømmelse med foreningerne fra Østhimmerland, Vesthimmerland og Arden.
I år afholdt i Arden.

Tirsdag den 20. jan. på Vejgård Bibliotek
Havde vi besøg af Jens Sproegel, Hjørring. Han var nyvalgt hovedbestyrelsesmedlem.
Han fortalte om sig selv og hvordan han drev biavl. Hans rolle i hovedbestyrelsen og arbejdet der blev også berørt.
Et godt og velbesøgt foredrag hvor vi mødte Nordjyllands mand i hovedbestyrelsen.

Tirsdag den 24. marts. på Vejgård Bibliotek
Vi fik besøg af Anders Peter Blæsild som fortalte om hans biavl og dronningeavl.
Anders Peter Blæsild er dronningeavler og har i 2014 skrevet månedens arbejde i ”Tidsskrift for Biavl”.
Et rigtigt godt foredrag, som var velbesøgt. Vi fik en rigtig god gennemgang af hvordan han drev sin biavl.

Tirsdag den 16. juni.
Foreningen var på besøg hos Ivan Nielsen.
Han viste hvordan han drev biavl og primært dronningeavl.
Der var efterfølgende mulighed for at købe og forud bestille dronninger. En lærerig dag.

Lørdag den 20. juni.
Foreningen deltog også i år med en stand ved Havemarkedet i Østre anlæg, som afholdes af Haveselskabets Aalborgs-afdeling

Tirsdag den 25. aug.
Honningaften i skolebigården.
Mødet startede med en gennemgang af hvad Ondartet bipest er og hvordan man skal reagere hvis man har fået  konstateret Pest i sine bier, eller bare har mistanke om det..
Årsagen til det. var at vi havde fået konstateret Ondartet bipest i skolebigården.
Herefter gik vi over til at kigge og smage på den medbragte honning.

Der blev også i år afholdt begynderkursus i biavl.
I år var der 32 på holdet.
Undervisningen blev som før forestået af Kjeld Skygge.
En stor tak til Kjeld for hans indsats.
Kurserne er med til at udbrede kendskabet til biavl og hjælpe nye biavlere i gang.

Forhåbentlig er mange af dem blevet medlemmer hos os.

Året i skolebigården begyndte den 21. april, sluttede den 8. september.
En stor tak til skolebigårds udvalget for deres indsats sommeren over.
Der kan nævnes:
Pasning og arbejde med bifamilierne.
At de sikre sig at alle der har lyst til arbejde med får lov.
Honninghøst.
Instruktion i forskellige måder at bekæmpe varroamiden.
Vedligeholdelse af materiel mm.
Det var også dejligt at se at mange mødte op i skolebigården.

Også en tak til dem der bryggede kaffe.
Også tak til ham der sørgede for øl og vand til de tørstige.

Desværre fik vi konstateret Ondartet bipest i et af vores stader i august.
Disse bier er nu aflivet og tavlebygget brændt.
Der er på nuværende tidspunkt to af vores medlemmer der også har fået konstateret ondartet bipest i deres bigårde.

Også en tak til mine med bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats for at holde foreningen i gang.
De gør det let for mig at være formand.
Også en tak til de mange medlemmer der altid møder op til arrangementerne og dermed gør dem til en god oplevelse.

 


 

Ad pkt.3
Kasseren aflagde regnskabet, som blev enstemmig godkendt

Ad pkt.4
Lokalkontingentet for 2016 er 125kr.; Ved medlemskab af Dbf 75kr., hvilket er uændret. Enstemmig vedtaget.

Ad pkt.5
Ingen forslag

Ad pkt.6
a. Tord Marius Lorentsen valgt som formand for 1 år.
b. Kjeld Skygge Andersen og Børge Thomsen 2 år.
c .Albert Schütze 2. sup for 2 år.
d. Lars Jacobsen Hasager genvalgvalgt til revisor for 2 år.
e. Intet
f.  Niels Ørnbøl
    Bjarni Sørensen
    Per Nielsen
    Børge Thomsen
    John Alstrup Jensen
    Anders Bo Nielsen
Alle valgt til skolebigårsdsudvalget for 1 år.

Niels Ørnbøl  valgt som materielforvalter for 1 år.

Ad pkt.7
Formanden fortalte om skolebigårdens arbejde. Der indvintres ca. 3 familier.
Han orienterede også om den Ondartede bipest, og bekæmpelsen af denne.
Skolebigården har købt og vil købe udrustning, så man ikke skal bruge sit eget udstyr. Bestyrelsen finder ud af om dragter er med i dette?
En tak til skolebigården.

Ad pkt.8
Poul Erik Sølgaard orienterede Bipest, og efterlyste adresser. Bestyrelsen vil være behjælpelig med at lokalisere familier i fareconen.

Der blev spurgt til afstand til naboer og offentlig vej.

Dirigenten hævede generalforsamlingen
Formanden takkede for god ro og orden.


 

Efter konstituering
Næstformand : Tina Buth Rasmussen
Kasserer: Niels Ørnbøl
Sekretær: Kjeld Skygge Andersen
Bestyrelsesmedlem: Børge Thomsen