Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 20. september 2016, kl. 19

på Vejgaard Bibliotek, lokale 1, Hadsundvej, Vejgaard

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

 

a.

Valg af formand

 b.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Afgår efter tur:

  

Afløser 1 år for

Tina Buth Rasmussen

Niels Ørnbøl

Kjeld Skygge Andersen

 

c.

Valg af suppleanter

   
 

Afgår efter tur:

Ivan Nielsen

 

d.

Valg af revisor

   
 

Afgår efter tur:

Bent Jacobsen

 

e.

Valg af revisorsuppleant:

   
 

Afgår efter tur:

Knud Poulsen

 

f.

Valg Af Skolebigårdsudvalg

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Marius Lorentzen, og skal være formanden i hænde senest den 13. september

 

 Ad pkt.1
Formanden bød velkommen. Johannes Svaneborg blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var  lovlig indkaldt, og takkede for valget.


Ad pkt.2

Formanden aflagde beretning, som blev enstemmig godkendt.


Formandens beretning ved generalforsamlingen 20. sep. 2016

 

Så er vi igen nået til september og det et tid til at se på året der er gået.
Vinteren var uden frost og sne af betydning, man kan kalde det en mild vinter. Foråret kom og der var en god tid for bierne frem til ca. 1 juni. Herefter indtraf en køligere periode, der resulterede i, at der ikke var meget at hente for bierne i juli og august.

Der var ret meget honning at hente i juni, men næsten inter sidst på året.

Den 26 april døde Kjeld Skygge Andersen efter længere tids sygdom. Han har været et stort aktiv for foreningen i mange år. Primært for sit arbejde i bestyrelsen og ikke mindst som underviser på begynder holdene i flere år. Kjeld var medlem af foreningen siden ca. 1990. Han vil blive savnet.

Vi er nu 134 medlemmer, fordelt på 99 DBF medlemmer og 35 Lokal medlemmer, mod sidste år 84 DBF medlemmer og 50 Lokal medlemmer.

Der har været en række arrangementer i løbet af året.

Tirsdag den 13. okt.
Årets honningbedømmelse på Food College, med efterfølgende spisning af et veltillavet måltid.

Mens dommerpanelet arbejdede, gav Anette Wested et foredrag med titlen ”Orangeri i haven- selvforsyning med planter”, dvs. såning, stiklingeformering m.v. og sammensætning af bede i haven.

Det var et meget interessant foredrag.

Da dommerne var færdig med bedømmelsen nød vi et måltid bestående af Amager koteletter og Romfromage som dessert. Måltidet var lavet af en af skolens lærere Blaise Bedré ,som er franskmand.

Vinderne blev:
Niels Ørnbøl
Anders Bo Nielsen
Karen Hansen
Søren Andersen
Kjeld Skygge Andersen

 

Lørdag den 7. nov.
Årets sidste møde i Lundby Hedehus, hvor Oxalsyre behandlingen blev gennemgået, og med efterfølgende kaffe, gløgg og æbleskiver.

Onsdag den 6. jan.
Fælles honningbedømmelse med foreningerne fra Østhimmerland, Vesthimmerland og Arden.
I år afholdt i museumsbygningen ved Tindbæk Kalkminer.
Ingen fra foreningen fik top placeringer.

 

Tirsdag den 19. jan.
Vejgård Bibliotek.
Vi havde besøg af Eigil Holm, der er forfatter til Lærebogen om biavl, samt flere andre værker mest om biavl.
Han fortalte om bipest og om ny viden inden for biernes parring.
Et godt og velbesøgt foredrag.

Tirsdag den 15. marts
Vejgaard Bibliotek

Vi havde besøg af formanden for Knivholt Bilaug Hanne Bormann Larsen, som fortalte om hvordan de kørte deres nystartede forening, hvad de havde opnået og havde gang i.
Et rigtigt godt foredrag, som var velbesøgt. Et godt input til hvordan en forening også kan køres.

Tirsdag den 14. juni.
Foreningen var på besøg hos Ivan Nielsen.
Han viste hvordan han drev biavl og primært dronningeavl.
Der var efterfølgende mulighed for at købe og forudbestille dronninger. En lærerig dag.

 

Lørdag den 18. juni.
Foreningen deltog også i år med en stand ved Haveselskabet i Aalborgs Havemarked i Østre Anlæg.

 

Tirsdag den 25. aug.
Honningaften i skolebigården.
Vi smagte på den medbragte honning, og fik en god snak.
Da der var godt vejr blev der også kigget til bierne..

 

Der blev også i år afholdt begynderkursus i biavl.
I år var der 20 på holdet.
Undervisningen blev påbegyndt af Kjeld Skygge. Niels Ørnbøl tog over da Kjeld blev indlagt og kørte kurset færdig.
En stor tak til Niels for at tage over med så kort varsel og fuldføre kurset.
Kurserne er med til at udbrede kendskabet til biavl og hjælpe nye biavlere i gang.

Året i skolebigården begyndte den 19. april, sluttede den 6. september.
Det begyndte ikke alt for godt, der var kun en brugbar familie i bigården.
Kun 2 familier havde klaret vinteren men den mindste havde bipest og blev slået ned.
Der blev derfor købt 2 familier ved Ommersyssel i Havndal begge med Ivan dronninger.
Susanne Slot, Hasseris forærede skolebigården en familie. En tak til hende.
Vi fik også en familie fra Susanne og Torben, Vodskov, også tak til dem.
Da jeg altid har mange sværme fik skolebigården 4 af dem i år.
Vi har nu 8 familier i skolebigården.
Efter endnu et udbrud af bipest blev alt stade materiel damprenset. Det klarede John og Anders Bo, en stor tak til dem for det.
Der blev lagt nye fliser under trugstaderne, de var fremstillet af Børge. Af de gamle blev der lavet bænke/borde så der var afsætningsmuligheder for magasiner når staderne blev efterset.
Der blev opsat læhegn foran staderne, så staderne ikke får direkte vind ind gennem flyvesprækkerne.
Der blev høster 94 kg honning i skolebigården.
En stor tak til skolebigårdsudvalget for deres indsats sommeren over.

Det var også dejligt, at se at mange mødte op i skolebigården.
Også en tak til dem der bryggede kaffe.
Også tak til ham der sørgede for øl og vand til de tørstige.
Også en tak til mine med bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats for at holde foreningen i gang.
De gør det let for mig at være formand.
Også en tak til de mange medlemmer der altid møder op til arrangementerne og dermed gør dem til en god oplevelse.

 


 

Ad pkt.3
Kasseren aflagde regnskabet, som blev enstemmig godkendt

Ad pkt.4
Lokalkontingentet for 2016 er 125kr.; Ved medlemskab af Dbf 75kr., hvilket er uændret. Enstemmig vedtaget.

Ad pkt.5
Bestyrelsen var kommet med et forslag, som efter en god debat blev vedtaget som følger.

§3 får en tilføjelse: Hvis et lokalmedlem vælges til bestyrelsen, skal vedkommende melde sig ind i Dbf umiddelbart efter generalforsamlingen.

Ad pkt.6
a. Tord Marius Lorentsen valgt som formand for 1 år.
b. Janne Skagbæk og Niels Ørnbøl 2 år.
    Eva Stochholn 1 år.
c. Ivan Nielsen 1. sup for 2 år.
d. Knud Poulsen revisor for 2 år.
e. Johannes Svaneborg revisor supleant for 2 år.
f.  Niels Ørnbøl
    Bjarni Sørensen
    Børge Thomsen
    John Alstrup Jensen
    Anders Bo Nielsen
Alle valgt til skolebigårsdsudvalget for 1 år.

Niels Ørnbøl  valgt som materielforvalter for 1 år.

Ad pkt.7
Niels Ørnbøl fortæller om udvalgets arbejde og takkede de øvrige medlemmer af udvalget

Ad pkt.8
Ivan fortalte om problematikken med at bifamilierne i skolebigården har klaret sig dårligt de senere år. Foreslog at frede enkelte familier - afstedkom lidt snak frem og tilbage.

Niels Ørnbøl opfordrede til at lade sig registrere i foreningens nye debat-forum.
Marius orienterede om DBF's nye tiltag med koordinatorer.
Forslag om mere formaliseret mentor-ordning

Dirigenten hævede generalforsamlingen
Formanden takkede for god ro og orden.


 

Efter konstituering
Næstformand : Eva Stochholm Madsen
Kasserer: Niels Ørnbøl
Sekretær: Janne Skagbæk
Bestyrelsesmedlem: Børge Thomsen