Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 19. september 2017, kl. 19

på Vejgaard Bibliotek, lokale 1, Hadsundvej, Vejgaard

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

 

a.

Valg af formand

 b.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Afgår efter tur:

  

Eva Stochholm

Børge Thomsen

 

c.

Valg af suppleanter

   
 

Afgår efter tur:

Albert Schütze

 

d.

Valg af revisor

   
 

Afgår efter tur:

Lars Jacobsen Hasager

 

e.

Valg af revisorsuppleant:

   
 

Afgår efter tur:

Ingen

 

f.

Valg Af Skolebigårdsudvalg

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Marius Lorentzen, og skal være formanden i hænde senest den 12. september

 

Ad pkt.1
Formanden bød velkommen. Johannes Svaneborg blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var  lovlig indkaldt, og takkede for valget.


Ad pkt.2

Formanden aflagde beretning, som blev enstemmig godkendt.
Ole Fastrup vil have noteret/ført protokols, at han er dybt utilfreds med at bierne ikke var synet inden fraflytning fra Lundby Hedehuse til Østerådalen. Formanden erklærer at Ole Fastrup har fuldstændig ret, og forklare igen situationen og beklager dybt.


Formandens beretning ved generalforsamlingen 19. september 2017

Vi er nået til generalforsamlingen, hvor det er tid til at se tilbage på året der er gået.

Vi har haft endnu et forår og sommer med generelt lave temperaturer og meget nedbør. Der var ikke mange gode dage med varme over 20 grader. Der var mange lighedspunkter med de 2 forgående år.
Vi er nu 138 medlemmer fordel på 107 DBF medlemmer og 31 lokal medlemmer, mod sidste år med 99 DBF medlemmer og 35 lokal medlemmer.

Årets arrangementer:

18. oktober
Honning bedømmelse på Food College.
Filmen ”More than honey” blev vist medens dommerne kiggede på honningen.
Efter bedømmelsen blev en dejlig gryderet med ris serveret. Til retten var der vin, vand og øl.

Vinderne blev:
Niels Ørnbøl
Knud Poulsen
Peer Nielsen
Janne Skagbæk Jensen
Anders Bo Nielsen

12. november.
Årets sidste møde i Lundby Hedehus. Oxalsyrebehandlingen blev gennemgået og efterfølgende blev der serveret gløgg, æbleskiver og kaffe.

11. januar
Fælles honningbedømmelse på Boldrup Museum
Knud Poulsen fik en 5. plads.
Vi har i bestyrelsen besluttet ikke at deltage mere, der går for lang tid mellem bedømmelsen hos os og den fælles.

7. februar
Peter Stougaard holdt et foredrag om hans biavl fra start til nu.
Et velbesøgt og interessant foredrag.

28. februar
Start begynderkursus. Kurset blev afholdt i Infohuset Østerådalen.
Kurset var booket helt op. 26 var tilmeldt.
Instruktører Niels Ørnbøl og undertegnede.
En stor tak til Niels for det store arbejde han har lagt i at få kurset op at stå. Her især alt det der er lavet på nettet til støtte for undervisningen og så kursisterne også kan repetere når de er hjemme

28. marts
Flemming Vejsnæs holdt et foredrag med titlen: Den nye varroa strategi og stadekort.dk
Han holdt sig nogenlunde til emnet og leverede et rigtig godt foredrag.
Også her kom der rigtig mange.

11. april
Vi var på besøg hos Ommersyssel Biavl. De gav den dag 10% på materiel, til alle der var med.
De viste deres forretning frem og beskrev hvordan rammer afsmeltes og renses, hvordan voksen blev valset m.m.
Vi blev beværtet med kaffe og te samt honningmadder.

13. juni
Igen i år var foreningen inviteret til at besøge Ivan Nielsen.
Han fortalte om sin baggrund som landmand og hans produktion af dronninger.
En god aften hvor folk fik købt nogle dronninger.

17. juni.
Haveselskabet i Aalborg afholdt havedag. Vi deltog med en stand.

8. august.
Vi var på besøg hos Bjarni på hans frugtplantage ved Hellum.
Et rigtig hyggeligt møde, hvor Bjarni øste ud af sin viden om frugttræer.
Der var også rigelig kage til kaffen selv om vi var mange.

19. august
Sensommer tur til Læsø og den brune bi.
Heldagstur med besøg mange steder på øen. 43 var med på turen.
En stor tak til Janne for det arbejde hun lagde i at få turen arrangeret.

22. august
Honningaften i skolebigården. Der blev smagt på de medbragte honninger og kommenteret på dem.

Skolebigaarden:
Opstarten var den 18. april i Lundby Krat og det sluttede den 5. september i Østerådalen.
Bestyrelsen havde besluttet at flytte til Østerådalen hurtigst mulig så allerede den 22. april flyttede vi. Det var vigtigt at vi kom på plads så hurtig som muligt. Tak til alle dem der hjalp med at flytte.
Forhandlingerne med kommunen om at overtage det nye sted forgik hen over vinteren og ende ud i en skriftlig aftale meget lig den vi havde i Lundby Krat.
Vejret tillod os først at gennemgå og syne bierne den 2. maj. Der blev fundet bipest i flere familier.
Ugen efter gennemgik sygdomsinspektøren familierne. Der blevet fundet bipest i alle, på nær en. Dagen efter blev alle familier aflivet. Prøver taget i alle familier viste dog pest i alle.
Der var naturligvis i den efterfølgende tid lidt stille i bigården, Jeg skal også beklage den nervøsitet der var hos mange medlemmer, der frygtede at smitten også kunne ramme dem.
Vi beslutte at udskifte alt materiel der kunne bære smitte. Resten blev rengjort grundigt.
Vi begyndte at opbygge bigården igen og vi er med kommunens stade nu op på 5 familier.

En stor tak til skolebigaardsudvalget og de mange andre der har hjulpet med til at vi er hvor vi står nu. De seneste møder i skolebigaarden har været velbesøgt og meget hyggelige. Der var altid øl og vand at købe samt friskbrygget kaffe.

Muligheden for at få slynget sin honning i skolebigaarden har også været brugt flittig. Der har været så meget pres på at vi har besluttet at justere reglerne.
De nye regler kommer i løbet af vinteren. Det bliver først og fremmes nybegyndere med få stader der kommer til først.

Jeg vil slutte med en tak til alle aktive for deres indsats. Det holder foreningen i gang.
En tak til kommunen og Esben Buch for et godt samarbejde i forbindelse med flytningen til Østerådalen.

Vi deltog med 2 mand til hvert de 2 arrangementer vi havde aftalt med kommunen.
13. juni
Biavler for en aften – Biavl for voksne
4. juli
Smag på nyslynget honning – Biavl for børn

Også en tak til de mange medlemmer der altid møder op til arrangementerne og dermed gør dem til en god oplevelse.

 


 

Ad pkt.3
Kasseren aflagde regnskabet, som blev enstemmig godkendt

Ad pkt.4

Kontigent øgning med 25 kr. for både lokalmedlemskab og DBF-medlemskab. Som revideres til 100 kr. og 150 kr.

Godkendt 

Ad pkt.5
Ingen indkomne forslag.

Ad pkt.6
a. Tord Marius Lorentsen valgt som formand for 1 år.
b. Eva Stochholm og Børge Thomsen 2 år.
c. Albert Schütze 2. sup for 2 år.
d. Lars Jacobsen Hasager revisor for 2 år.
e. Intet
f.  Niels Ørnbøl
    Bjarni Sørensen
    Børge Thomsen
    John Alstrup Jensen
    Anders Bo Nielsen
Alle valgt til skolebigårsdsudvalget for 1 år.

Niels Ørnbøl  valgt som materielforvalter for 1 år.

Ad pkt.7
Formanden fortæller om udvalgets arbejde og takkede medlemmerne for opbakningen
Jørgen opfordre til mentorordning for nye medlemmer.

Ad pkt.8

Opfordring til mulige foredragsholdere:
Emner som pesticider og biavl/bejdsning af raps/ødelægger honningbierne noget for det naturlige miljø

Dirigenten hævede generalforsamlingen
Formanden takkede for god ro og orden.


 

Efter konstituering
Næstformand : Eva Stochholm Madsen
Kasserer: Niels Ørnbøl
Sekretær: Janne Skagbæk
Bestyrelsesmedlem: Børge Thomsen