Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 25. september 2018, kl. 19

på Vejgaard Bibliotek, lokale 1, Hadsundvej, Vejgaard

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

 

a.

Valg af formand

 b.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Afgår efter tur:

  

Janne Skagbæk Jensen

Niels Ørnbøl

 

c.

Valg af suppleanter

   
 

Afgår efter tur:

Ivan Nielsen

 

d.

Valg af revisor

   
 

Afgår efter tur:

Knud Poulsen

 

e.

Valg af revisorsuppleant:

   
 

Afgår efter tur:

Johannes Svaneborg

 

f.

Valg Af Skolebigårdsudvalg

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Marius Lorentzen, og skal være formanden i hænde senest den 18. september

 

Ad pkt. 1
Formanden bød velkommen.

Johannes Svaneborg blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og takkede for valget.

Ad pkt. 2
Formanden aflagde beretning, som blev enstemmig godkendt.


Formandens beretning ved generalforsamlingen 25. september 2018

Så er der gået et år igen, og det var en sommer vi ikke lige vil glemme med det samme. Varmen begyndte først i maj og fortsatte frem til først i august. Bierne kunne være på træk hele tiden.
Bierne fik hentet en masse honning og fik ikke rigtig tid til at sværme.
Foreningen har nu 149 medlemmer fordelt på 120 DBF medlemmer og 29 lokal medlemmer, mod sidste års med 107 DBF medlemmer og 24 lokal medlemmer.

Årets arrangementer.
30. september
Rundvisning på Klitgaard ved Michael Bundgaard.
Først serverede han kaffe og Wienerbrød medens han fortalte om hvordan han drev landbrug.
Herefter var der rundvisning på landbrugets jorde i vogn efter en traktor.
Han vil meget gerne have biavlere op til sig så han kan få bestøvet sine afgrøder.
For at gøre det attraktivt havde han mange striber og efterafgrøder med blomster.
Der var i år bl.a. en mark på 15 Ha med honningurt mm.
Vi var 4 biavlere der flyttede bier derop. Vi høstede godt.

10. oktober
Honningbedømmelsen på Food college.
Medens dommere bedømte honningen, var der et foredrag af Willy Jørgensen om Lille Vildmose.
Det var et langt, grundigt og rigtig godt foredrag.
Efter foredrag og bedømmelsen blev der serveret gullasch og safranris samt kaffe og citronfromage.
Vinderene blev:
1. Niels Ørnbøl
2. Janne Skagbæk Jensen
3. Børge K. Nielsen
4. Johannes Svaneborg
4. Knud Poulsen

11. november
Sidste sammenkomst i Ådalen med æbleskiver og gløgg.
Varroa bekæmpelse med oxalsyre blev gennemgået.

16. januar
Asger Søgaard Jørgensen holdt et foredrag om sprøjtegifte, bisygdomme mm.
Et meget interessant foredrag da han er en mand der ved noget.

13. februar
Erling Atzen kom og holdt et foredrag om hans biavl og honningbehandling.
Vi hørte om hvordan, man kunne have fuldtids arbejde og passe 140 familier og lave en perfekt honning.

27. februar
Startede vi begynderkursus i infohuset i ådalen.
Kurset var booket helt op. 25 var tilmeldt.
Instruktører Niels Ørnbøl og undertegnede.
Igen en stor tak til Niels for det store arbejde han har lagt i at få kurset op at stå.
Her især alt det der er lavet på nettet til støtte for undervisningen og så kursisterne også kan studere når de er hjemme

Som en del af kurset besøgte vi OBC den 11. april.
De gav den dag en rabat på 10 %

16. juni
Haveselskabet i Aalborg afholdt havedag. Vi deltog med en stand.

19. juni
I år havde vi igen fået lov til at besøge Ivan Nielsen, og se hans forretning.
Han fortalte om sin baggrund som landmand og hans produktion af dronninger.
En god aften hvor folk fik købt dronninger.

26. juni
Besøg hos formanden (mig)
Jeg fortalte lidt om min biavl, hvorefter det var tid til at kigge sig omkring og få en god bi snak.
Den medbragte kaffe og kage blev indtaget i havemøblerne på gården.

14. august
Besøg hos Bjarni på han frugtplantage.
Vi hørte om frugttræer, så bistaderne og fik kaffe og kage.
Vi fik naturligvis også frugten at smage. Enkelte gik også lidt på mold.

Skolebigaarden:
Opstarten var den 24. april og det sluttede den 11. september.
Vi havde 3 familier i opstabling efter vinteren, som nu er blevet til 7. 4 i opstabling og 3 i trugstader.
Vi modtog først på sæsonen 4 trugstader.
Esben Buch leverede en ny familie til observationsstadet.
Vi fik høstet en smule honning som blev solgt på stor emballage.
En stor tak til skolebigaardsudvalget og de mange andre der har hjulpet med i skolebigaarden.
De seneste møder i skolebigaarden har været velbesøgt og meget hyggelige. Det gode vejr i år gjorde sit med, da vi kunne sidde ude næsten hver gang.
Også en tak til kaffe bryggerene og dem der slæbte øl derud. Vi var også så heldige at vi fik kage to gange.

En tak til kommunen og Esben Buch for et godt samarbejde omkring infohuset og skolebigaarden.
Vi deltog i år i et arrangement af kommunens den 15. juli: "Smag på nyslynget honning – biavl for børn".

En tak til Janne fordi hun igen i år arrangerede at der kunne købes billige glas.
En tak til bestyrelsen der gør et stort arbejde og gør det let at være formand.
Også en tak til de mange medlemmer der altid møder op til arrangementerne og dermed gør dem til en god oplevelse.

 


Ad pkt. 3
Kasseren aflagde regnskabet, som blev enstemmig godkendt.

Ad pkt. 4
Uændret.

Ad pkt. 5
Ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 6
a. Tord Marius Lorentsen valgt som formand for 1 år
b. Janne Skagbæk Jensen og Niels Ørnbøl 2 år

c: Timothy Vincents Broughton 1.Supleant for 2 år.
d. Knud Poulsen Revisor for 2 år.
e. Johannes Svaneborg Revisor Sup. for 2 år.
f. Bjarni Sørensen
    John Alstrup Jensen
    Søren Andersen
    Børge Thomsen
    Niels Ørnbøl (Materiel forvalter)
Alle valgt til skolebigårsdsudvalget for 1 år

Ad pkt.7
Er med i formandens beretning.

Ad pkt. 8

Det Centrale Bigårdsregister fungerer ikke helt optimalt bl.a. områder hvor der har været bipest i, bliver ikke automatisk fjernet fra registeret efter de 2 års karantæne.
Der opfordres til at gøre det manuelt.

Opfordring til mulige foredragsholdere:

Per Kryger – Registrering af bisygdomme
Hvad honning også kan bruges til. Der skulle være en skotte i Hinnerup ved Aarhus, der kunne være en mulighed.

 

Dirigenten hævede generalforsamlingen
Formanden takkede for god ro og orden.

 

Efter konstituering
Næstformand : Eva Stochholm Madsen
Kasserer: Niels Ørnbøl
Sekretær: Janne Skagbæk
Alm. medlem: Børge Thomsen