Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 24. september 2019, kl. 19

på Vejgaard Bibliotek, lokale 1, Hadsundvej, Vejgaard

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

 

a.

Valg af formand

 b.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Afgår efter tur:

  

Eva Stochholm

Børge Thomsen

 

c.

Valg af suppleanter

   
 

Afgår efter tur:

Albert Schütze

 

d.

Valg af revisor

   
 

Afgår efter tur:

Lars Jacobsen

 

e.

Valg af revisorsuppleant:

   
 

Afgår efter tur:

Ingen

 

f.

Valg Af Skolebigårdsudvalg

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Marius Lorentzen, og skal være formanden i hænde senest den 18. september

 

 Ad pkt. 1

Formanden bød velkommen.
Johannes Svaneborg blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og takkede for valget.

Ad pkt. 2
Formanden aflagde beretning, som blev enstemmig godkendt.

Formandens beretning ved generalforsamlingen 24. september 2019

Vejret i år var ret normal for en dansk sommer, måske lidt varmere og fugtigere, lad os tilskrive det klimaforandringerne
Bierne fik hentet noget honning, mest i foråret og sidst på sommeren. Det var rigtig mange sværme i år, jeg hentede én den 3. sep. i Hasseris.
Foreningen har nu 156 medlemmer fordelt på 123 DBF medlemmer og 33 lokal medlemmer incl. 11 kursister, mod sidste års 120 DBF medlemmer og 29 lokal medlemmer.

Årets arrangementer.
9. oktober
Honningbedømmelsen på Food college.
Medens dommere bedømte honningen, fortalte Staudeengen fra Nibe om deres firma og produkter herunder om Aronia bær og saft.
Efterfølgende var der salg af deres produkter.
Efter foredrag og bedømmelsen blev der serveret Svinekam sauteret med nelliker på et leje af løg og kartofler og en god sovs. Desserten var romfromage med kirsebærsauce.
Vinderene blev:
1. Niels Ørnbøl
2. Børge Thomsen
3. Janne Skagbæk Jensen
4. Peter Møller
5. Eva Stochholm Mortensen
5. Jørgen Bendsen

17. november
Sidste sammenkomst i ådalen med æbleskiver og gløgg.
Varroa bekæmpelse med oxalsyre blev gennemgået.

8. januar
Yoko Dupont holdt et foredrag om Vilde bier og deres livscyklus. Sprøjtegifte og kunstgødnings virkning på dem.
Et meget interessant foredrag om et emne hun vidste meget om.

19. februar
Foredrag af Ole Kilpinen konsulent fra DBF.
Om sprøjtegifte og deres indvirkning på bier. Der var især fokus på neonikotinoider.
Et godt foredrag der gik i dybden af problemerne.

26. februar
Startede vi begynderkursus i infohuset i ådalen.
Kurset var booket helt op. 32 var tilmeldt.
Instruktører Niels Ørnbøl og undertegnede.
Igen en stor tak til Niels for det store arbejde han har lagt i at få kurset op at stå. Her især alt det der er lavet på nettet til støtte for undervisningen og så kursisterne også kan kigge når de er hjemme
Som en del af kurset besøgte vi OBC den 9. april.

11. juni
I år havde vi igen fået lov til at besøge Ivan Nielsen, og se hans forretning.
Han fortalte om sin baggrund som landmand og hans produktion af dronninger.
En god aften hvor folk fik købt dronninger.

15. juni
Haveselskabet i Aalborg afholdt havedag i Østeranlæg. Vi deltog med en stand.

8-9. september
Vi var til stede med en stand på Gug Planteskoles hvor de fejrede Havens Dag.

 

Skolebigaarden:
Opstarten var den 23. april og det sluttede den 10. september.
Vi fik bier i alle vores stader i år, og dermed 8 familier og observationsstadet at passe.
Vi fik høstet en masse honning, som blev solgt på stor emballage.
En stor tak til skolebigaardsudvalget og de mange andre der har hjulpet med i skolebigaarden.
De seneste møder i skolebigaarden har været velbesøgt og meget hyggelige. På trods af at vejret var noget mere ustadig i år,sad vi dog ude næsten hver gang.
Også en tak til kaffe bryggerene og dem der slæbte øl derud. Vi var også så heldige at vi fik kage et par gange.

En tak til kommunen og Esben Buch for et godt samarbejde omkring infohuset og skolebigaarden.
Vi deltog i år i et arrangement af kommunens den 3. juli: Smag på nyslynget honning – biavl for børn.

En tak til Janne fordi hun igen i år arrangerede at der kunne købes billige glas. Der er rigtig meget arbejde i at fordele så mange paller glas. Hun skal også have en tak for de gode og gennemarbejdede referater fra vores arrangementer som hun laver. Se dem på hjemmesiden,

En tak til bestyrelsen der gør et stort arbejde og gør det let at være formand.
Også en tak til de mange medlemmer der altid møder op til arrangementerne og dermed gør dem til en god oplevelse.

 

Ad pkt. 3
Kasseren aflagde regnskabet, som blev enstemmig godkendt. Regnskab vedhæftes.

Ad pkt. 4
Fastsættelse af kontingent uændret.


Ad pkt. 5
Ingen indkomne forslag.


Ad pkt. 6
a. Tord Marius Lorentsen valgt som formand for 1 år

b. Eva Stockholm og Børge Thomsen 2 år

c. Valg af 2. suppleant Albert Schütze 2 år.


d. Lars Jacobsen Hasager 2 år.


e. Ingen


f. Bjarni Sørensen
    John Alstrup Jensen
    Søren Andersen
    Børge Thomsen
    Niels Ørnbøl (Materiel forvalter)
Alle valgt til skolebigårsdsudvalget for 1 år

Ad pkt.7
Er med i formandens beretning.
Der blev spurgt af formanden, om der er nogen af de mere erfarne biavlere, der har lyst og interesse til, at der bliver lavet noget ekstra evt. dronningeavl eller lign.


Ad pkt. 8
Opfordring til mulige foredragsholdere.
1. Evt. projekt Bybi, og hvad de har ud af deres foretagende

Ingen problemer af afholdelse af Aalborg Biavlerforenings møder i sal 1 2019/2020, når Vejgård Bibliotek vil blive renoveret.

Fra salen lød hvad forenings opsparing skal bruges til. Der kom et par ønsker, der blev vendt.
1. Presse til presning af honning
2. Større slynge. Den vi har er lige lille nok, når der skal slynges meget.

Dirigenten hævede generalforsamlingen
Formanden takkede for god ro og orden.

Efter konstituering
Næstformand : Eva Stochholm Madsen
Kasserer: Niels Ørnbøl
Sekretær: Janne Skagbæk
Alm. medlem: Børge Thomsen