Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 29. september 2020, kl. 19

på plænen ved Infohuset

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

 

a.

Valg af formand:

 b.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Afgår efter tur:

  

Ønsker at stoppe

Niels Ørnbøl

Janne Skagbæk Jensen

Eva Stockholm

 

c.

Valg af suppleant:

   
 

Afgår efter tur:

Ivan Nielsen

 

d.

Valg af revisor

   
 

Afgår efter tur:

Knud Poulsen

 

e.

Valg af revisorsuppleant:

   
 

Afgår efter tur:

Johannes Svaneborg

 

f.

Valg Af Skolebigårdsudvalg

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Marius Lorentzen, og skal være formanden i hænde senest den 18. september

 

 Ad pkt. 1

Formanden bød velkommen.
Johannes Svaneborg blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og takkede for valget.

Ad pkt. 2
Formanden aflagde beretning, som blev enstemmig godkendt.

Formandens beretning ved generalforsamlingen 29. september 2020

Det forgangne år har været meget anderledes end det vi normalt er vant til.
Der udbrød en pandemi med covid-19, som gav mange aflysninger af arrangementer og det ser desværre ud til at fortsætte en rum tid endnu.
Vejret i år har været godt og der har været en god honninghøst.
Foreningen har nu 155 medlemmer fordelt på 127 DBF medlemmer og 35 lokal medlemmer, mod sidste års 123 DBF medlemmer og 35 lokal medlemmer.

Årets arrangementer.

22. oktober
Honningbedømmelsen på Food college.
Foredragsholderen Per Jensen fortalte om hvordan han startede Gug Planteskole. Det var en fortælling om hele hans liv fra start indtil nu, og han kom også ind på erhvervets fremtid.
Efter foredrag og bedømmelsen blev der serveret Gammeldags oksesteg med fine lækre ovnbagte kartofler og sauce. Desserten var honning is med skovbærsauce.
Vinderene blev:
1. Knud Poulsen
2. Evan Lund
3. Amir Arabi
4. Børge Nielsen
5. Janne Skagbæk Jensen

23. november
Sidste sammenkomst i Ådalen med æbleskiver og gløgg.
Varroa bekæmpelse med oxalsyre blev gennemgået.

4. februar
Foredrag af konsulent Rolf Tulstrup Theurkauf. Emnet var biernes fødegrundlag.
Et meget interessant foredrag som han vidste meget om.

19. februar
Foredrag af Ivan Nielsen om alt hvad der ligger bagved den praktiske dronningeavl
Et meget interessant emne der gav en anden vinkel i forståelsen af de dronninger vi køber.

3. marts
Startede vi begynderkursus i infohuset i Ådalen.
Kurset var booket helt op. 25 var tilmeldt.
Instruktører Niels Ørnbøl og undertegnede.
De 2 første kursusaftner blev gennemført hvorefter vi stoppede ved nedlukningen på grund af corona.
Mange af kursisterne kom dog i gang med biavl hjulpet af materiale Niels lagde ud på hjemmesiden, samt via telefon opkald, mails og besøg.

Skolebigården:
Opstarten var den 28. april.
Den blev gennemført med nogle deltagere fra begynderkurset.
Herefter lukkede vi ned igen da antallet af personer der gerne ville deltage oversteg 10.
Først i juni begyndte vi igen da antallet der måtte være forsamlet blev hævet til 50.
Vi sluttede i bigården 8. september.
Der var bier i alle vores stader i år, og dermed 8 familier og observationsstadet at passe.
Der blev købt nye dronninger og lavet aflæggere.
Vi havde en god honninghøst.
En stor tak til skolebigårdsudvalget og de mange andre der har hjulpet med i skolebigården.
På trods af pandemien var skolebigården rimeligt besøgt.
Også en tak til kaffe bryggerene og dem der slæbte øl derud.
En tak til kommunen og Esben Buch for et godt samarbejde omkring infohuset og skolebigården.
En tak til Janne fordi hun igen i år arrangerede at der kunne købes billige glas. Der er rigtig meget arbejde i at fordele så mange paller glas. Hun skal også have en tak for de gode og gennemarbejdede referater fra vores arrangementer som hun laver. Se dem på hjemmesiden.
En tak til bestyrelsen der gør et stort arbejde og gør det let at være formand.
Også en tak til de mange medlemmer der altid møder op til arrangementerne og dermed gør dem til en god oplevelse.

Ad pkt. 3
Kasseren aflagde regnskabet, som blev enstemmig godkendt.
Forslag til at frimærke på 6,50 kr. der har figureret i regnskabet i flere år slettes.

Ad pkt. 4
Fastsættelse af kontingent uændret. 150,00 kr. lokalmedlem og 100,00 kr. DBF-medlem.

Ad pkt. 5
Ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 6
a. Tord Marius Lorentsen valgt som formand for 1 år

b.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
         Niels Ørnbøl valgt som kasser 2 år
        Karen Mette Thorhauge 2 år 
         Pia Harder 1 år

c. Valg af 1. suppleant
        Ivan Nielsen 2 år.

d. Valg af Revisor
        Knud Poulsen 2 år.

e. Valg af Revisor-supleant
        Johannes Svaneborg


f. Bjarni Sørensen
    John Alstrup Jensen
    Søren Andersen
    Børge Thomsen
    Niels Ørnbøl (Materiel forvalter)
Alle valgt til skolebigårsdsudvalget for 1 år

Ad pkt.7
Er med i formandens beretning. 

Ad pkt. 8
Intet

Dirigenten hævede generalforsamling med slutordene: Pga. Covid19 er det den hurtigste generalforsamling, han har deltaget i.

Formanden takkede for god ro og orden.

Efter konstituering
Næstformand : Pia Harder
Kasserer: Niels Ørnbøl
Sekretær: Karen Mette Thorhauge
Alm. medlem: Børge Thomsen