Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 28. september 2021, kl. 19

i Infohuset

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

 

a.

Valg af formand

 b.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Afgår efter tur:

  

Pia Harder

Børge Thomsen

 

c.

Valg af suppleanter

   
 

Afgår efter tur:

Albert Schütze

 

d.

Valg af revisor

   
 

Afgår efter tur:

Lars Jacobsen

 

e.

Valg af revisorsuppleant:

   
 

Afgår efter tur:

Ingen

 

f.

Valg Af Skolebigårdsudvalg

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Marius Lorentzen, og skal være formanden i hænde senest den 20. september

 

 Ad pkt. 1

Formanden bød velkommen.
Johannes Svaneborg blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og takkede for valget.

Ad pkt. 2
Formandens beretning ved generalforsamlingen 28. september 2021

Det nye år fortsatte som det forgående sluttede.

Pandemien kørte frem til 10. september med forskellige begrænsninger i hvordan man kunne afholde møder.
Vejret startede koldt i foråret. Bierne var dog godt i gang med at yngle så der blev hurtigt mange bier i staderne.
Det udløste mange bisværme fra sidst i maj og henover juni. Resten af sommeren var ok så der var honning at høste.
Foreningen har nu 143 medlemmer fordelt på 118 DBF medlemmer og 25 lokal medlemmer, mod sidste års 127 DBF medlemmer og 28 lokal medlemmer.
Det var ikke muligt at afholde arrangementer hen over efterår og vinter.

Skolebigården:
Vi begyndte i skolebigården den 4. maj.
I begyndelsen var det kun muligt at mødes udendørs.
Senere måtte vi være nogle få indendørs med mundbind og attest.
Til sidst var alle regler væk.
Der var et ret konstant fremmøde over sommeren, men ikke stort.
Der var flest da der var myresyresalg.
Vi sluttede i bigården den 21. september.
Der kom en del sværme i år, hvilket primært skyldes det kolde forår.
Vi havde en god honninghøst. Der blev høstet mere end 200 kg.
En stor tak til skolebigårdsudvalget og de mange andre der har hjulpet med i skolebigården.
Også en tak til kaffe bryggerene og dem der slæbte øl og sodavand derud.

En tak til kommunen og Esben Buch for et godt samarbejde omkring infohuset og skolebigården.
En tak til Janne fordi hun igen i år arrangerede at der kunne købes billige glas. Der er rigtig meget arbejde i at fordele så mange paller glas.

En tak til bestyrelsen der gør et stort arbejde og gør det let at være formand.
Også en tak til de mange medlemmer der altid møder op til arrangementerne og dermed gør dem til en god oplevelse.

 

Ad pkt. 3
Kassereren aflagde regnskab, som blev enstemmigt godkendt. 
Herefter var der en kort samtale omkring bank gebyrer, som er steget meget siden sidst. Bankerne er ikke specielt interesserede i at have foreninger som kunder. Der ses ikke umiddelbart nogen gevinst ved at skifte bank, hvorfor nuværende pengeinstitut fastholdes,.

Ad pkt. 4
Kontingenten forbliver uændret fra sidst. Dvs. 150 kr. for lokalmedlemmer og 100 kr. for DBF-medlemmer.


Ad pkt. 5
Ingen indkomne forslag.


Ad pkt. 6
a. Tord Marius Lorentsen valgt som formand for 1 år

b. Pia Harder og Børge Thomsen 2 år

c. 2. suppleant: Albert Schütze 2 år.


d. revisor: Lars Jacobsen Hasager 2 år.


e. Ingen


f. Bjarni Sørensen
    John Alstrup Jensen
    Søren Andersen
    Børge Thomsen
    Niels Ørnbøl (Materiel forvalter)
Alle valgt til skolebigårsdsudvalget for 1 år

Ad pkt.7
Er med i formandens beretning.


Ad pkt. 8
Opfordring til mulige foredragsholdere.
Der kom forskellige forslag til kommende aktiviteter/foredrag i foreningen:
• Lars Bo fra Gjøl og Rune fra DBF. Begge har en stor viden på mange områder indenfor biavl og kunne være et spændende indslag i forenings regi
• Alternative varroa behandlinger.
• Hvad forskes der i omkring biavl? Evt. besøg af forskere på vores ”niveau”, som forstår at formidle deres forskning til menig mand
• Biodiversitet
Derudover blev der spurgt ind til, hvordan det ser ud med hensyn til bipest i området.
Det blev oplyst, at der har tidligere været en del i Gistrup området, men ikke i år.
Men for nylig er der konstateret et udbrud i Nibe og et i Aalborg Vestby i en Kolonihave

 

Dirigenten hævede generalforsamlingen
Formanden takkede for god ro og orden.

Efter konstituering
Næstformand : Pia Harder
Kasserer: Niels Ørnbøl
Sekretær: Karen Mette Thorhauge
Alm. medlem: Børge Thomsen