Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 27. september 2022, kl. 19

i Infohuset

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

 

a.

Valg af formand

 b.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Afgår efter tur:

  

Karen Mette Thorhauge        Niels Ørnbøl

 

c.

Valg af suppleanter

   
 

Afgår efter tur:

Ivan Nielsen

 

d.

Valg af revisor

   
 

Afgår efter tur:

Knud Poulsen

 

e.

Valg af revisorsuppleant:

   
 

Afgår efter tur:

Johannes Svaneborg

 

f.

Valg Af Skolebigårdsudvalg

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Marius Lorentzen, og skal være formanden i hænde senest den 20. september

 

 

 Ad pkt. 1

Formanden bød velkommen.
Johannes Svaneborg blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og takkede for valget.

Ad pkt. 2
Formandens beretning ved generalforsamlingen 27. september 2022

Så er der gået et år igen.

Året har kørt normalt uden forstyrrelser og regler fra myndighedernes side.
Vejret har været normalt efter danske forhold.
Alle arrangementer er klaret og kørt igennem, dog med et generelt ringere fremmøde en før coronaen.
Foreningen har nu 141 medlemmer fordelt på 115 DBF medlemmer og 26 lokal medlemmer, mod sidste års 118 DBF medlemmer og 25 lokal medlemmer.

Årets arrangementer:

6. oktober:
Honning bedømmelse på Food collage.
Foredrag ved Brian Christensen der fortalte om hvordan han blev biavler.
Resultatet af bedømmelsen:
Knud Poulsen
Niels Ørnbøl
Jørgen Bendsen
Janne Skagbæk
Børge k. Nielsen
Lise serverede herefter en fantastisk 3 retters menu. Mange tak til Lise.

20. november
Oxalsyre-behandling samt hygge med gløgg og æbleskiver.

25. januar Gistrup skole.
Foredrag af Lars Bo Christensen.
Lars Bo leverede et godt foredrag om de biavls produkter han laver.
Der var rigeligt at kigge på og smage på.

29. marts Gistrup skole.
Foredrag af Rune Havgaard Sørensen fra DBF
Den nye landbrugsaftale, biavl i naturområder og varoa bekæmpelse blev berørt.
Der var til tider en livlig diskussion!

2. marts:
Biavls kursus for begyndere.
Der var 15 tilmeldt kursus.
Kurset kørte som planlagt.

26. april
Skolebigården åbner.
Det var fra begyndelsen nødvendig at sætte magasiner og tavler til da bierne var godt i gang.
Desværre sværmede en del af familierne i løbet af maj måneden.
I begyndelsen var der en del kursister mødt op men det ebbede ud over sommeren. Heldigvis var der dog nogle der mødte op næsten hver gang.
Vi fik høstet ca. 150 kg honning og udskiftet en hel del dronninger.
Sidste dag i skolebigården var 6. september.

En tak til dem der har passet skolebigården i løbet af året.
Også en tak til kaffe bryggerene og dem der slæbte øl og sodavand derud.
Og ikke mindst en tak til dem der tog kage med til kaffen.
Niels Ørnbøl der nu i mange år har sørget for, at der var øl og vand at købe hver aften i skolebigården, ønsker at blive lettet for den opgave frem over, så jeg vil gerne at vi diskuterer en løsning af problemet. Nogen af dem der køber øl tager gerne selv en med.
En tak til kommunen og Esben Buch for et godt samarbejde omkring infohuset og skolebigården.
En tak til Janne fordi hun igen i år arrangerede at der kunne købes billige glas. Der er rigtig meget arbejde i at fordele så mange paller glas.

En tak til bestyrelsen der gør et stort arbejde og gør det let at være formand.
Også en tak til de mange medlemmer der altid møder op til arrangementerne og dermed gør dem til en god oplevelse.

Ad pkt. 3
Regnskabet blev godkendt. Herefter var der en kort diskussion pm bankgebyrer. Det blev aftalt, at Niels undersøger, om der er alternative, billigere muligheder, end nuværende pengeinstitut.

 

Ad pkt. 4
Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter uændret


Ad pkt. 5
Ingen indkomne forslag.


Ad pkt. 6
a. Tord Marius Lorentsen valgt som formand for 1 år

b. Bestyrelse: Karen Mette Thorhauge og Niels Ørnbøl genvalgt for 2 år


c. 1. suppleant: Søren R. Dietz  2 år.


d. Revisor:Knud Poulsen genvalg for 2 år.


e.Revisor suppleant: Johannes Svaneborg genvalg for 2 år


f.  John Alstrup Jensen
    Søren Andersen
    Børge Thomsen
    Søren Dietz
    Niels Ørnbøl (Materiel forvalter)

Alle valgt til skolebigårsdsudvalget for 1 år

Ad pkt.7
Er med i formandens beretning.


Ad pkt. 8

Niels Ørnbøl ønsker ikke længere at være forpligtet til at levere øl/vand til salg hver tirsdag i klubhuset.    Det blev derfor vedtaget, at man selv sørger for at medbringe dette, hvis det ønskes. 
- Marius arbejder på at få Tonny Thygesen og Frank Nielsen som fremtidige foredragsholdere. Gode forslag til foredragsholdere modtages gerne.
- Muligheden for at søge fonde drøftes kort
-Det diskuteres kort, at det ville være ønskværdigt med et større fremmøde på klubaftenerne, så også det sociale aspekt kunne tilgodeses.

Dirigenten hævede generalforsamlingen
Formanden takkede for god ro og orden.

Efter konstituering
Næstformand : Pia Harder
Kasserer: Niels Ørnbøl
Sekretær: Karen Mette Thorhauge
Alm. medlem: Børge Thomsen