Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 26. september 2023, kl. 19

i Infohuset

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

 

a.

Valg af formand

 b.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Afgår efter tur:

  

Pia Harder
Børge Thomsen

 

c.

Valg af suppleanter

   
 

Afgår efter tur:

Albert Schütze

 

d.

Valg af revisor

   
 

Afgår efter tur:

Lars Jacobsen Hasage

 

e.

Valg af revisorsuppleant:

   
 

Afgår efter tur:

Ingen

 


f.


Valg Af Skolebigårdsudvalg


7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Marius Lorentzen, og skal være formanden i hænde senest den 19. september

 

Ad punkt 1.
Formanden bød velkommen.
Johannes Svaneborg blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og takkede for valget.

 

Ad punkt 2.
Formandens beretning ved generalforsamlingen 26. september 2023

Så er der gået et år igen.
Det var efter min mening et godt biår, jeg har dog hørt andre der har give udtryk for det modsatte.
Der var nogle gode dage i april, og hen til sidst i maj ret svingende.
Yngelproduktionen var godt i gang sidst i maj.
Det var varmt og tørt i juni, så sidst i juni var der lusehonning.
Juli var meget våd så trækket var begrænset. August og også september ret lune.
Foreningen har nu 141 medlemmer fordelt på 115 DBF medlemmer og 23 lokal medlemmer, mod sidste års 115 DBF medlemmer og 26 lokal medlemmer.
 
Årets arrangementer:
4. oktober

Honning bedømmelse på Food collage.
Resultatet af bedømmelsen:
Janne Skagbæk
2. Knud Poulsen
3. Albert Schütze
4. Johannes Svaneborg
5. Evan Lund og Børge Nielsen
En stor tak til Lise Holmgaard og Thomas Farsinsen som begge optrådte som kokke og dommere.
Der blev serveret en fantastisk 3 retters menu.
 
12. november
Oxalsyre-behandling samt hygge med gløgg og æbleskiver.
Der kom kun 8, så der bliver ikke et tilsvarende arrangement i 23.
 
24. januar Gistrup skole.
Foredrag af Tonny Tychsen.
Han fortalt sin biavl, speciel drift med 1 yngelmagasin og meget mere
Et rigtig godt foredrag.
 
29. marts Gistrup skole.
Foredrag af Frank Nielsen fra Hanherred.
Han havde fokus på timeforbrug, honningudbytte og driftsform.
Et rigtig godt foredrag.
 
4. april.
Infomøde i klubhuset.
Karen Mette og Pia havde arrangeret et infomøde for dem der gerne vil være biavlere.
Der var mødt 10 interesserede som fik en god oplevelse.
 
25. april
Skolebigården åbner.
Der var lidt vintertab, og bierne var allerede godt i gang.
Vi høstede over 200 kg og fil lavet nogle aflæggere.
Sidste dag i skolebigården var 5. september.
En tak til dem der har passet skolebigården i løbet af året.

Også en tak til kaffe bryggerene og Johannes for at slæbte øl og sodavand derud.
Og ikke mindst en tak til dem der tog kage med til kaffen.
 
13. juni
Vi var på besøg hos Ivan Nielsen.
Her fik vi en gennemgang af has dronningeavl mm
En tak til kommunen for et godt samarbejde omkring infohuset og skolebigården.

En tak til Janne fordi hun igen i år arrangerede at der kunne købes billige glas. Der er rigtig meget arbejde i at fordele 4 paller glas.
En tak til bestyrelsen der gør et stort arbejde og gør det lettere at være formand.
Også en tak til de mange medlemmer der altid møder op til arrangementerne og dermed gør dem til en god oplevelse. 

 
Efter beretning blev der diskuteret en række udfordringer, som foreningen står overfor. Dette blev bl.a. foranlediget af, at der på grund af dalende tilslutning til glögg og æbleskiver i vinter halvåret er blevet besluttet af Bestyrelsen, at det aflyses. Problemet er primært dalende tilslutning til foreningens aktiviteter og fremmøde om tirsdagen. Bestyrelsen blev spurgt, om den havde kort sig tanker om dette.
Formand og kassèr var begge enige om, at foreningen trænger til et generationsskifte. Der skal nye kræfter til. Her blev det oplyst, at kassèr Niels ønsker at afgå næste år og formand Marius året efter.
Herefter blev det diskuteret, hvad der kan gøres for at tiltrække og fastholde nye og yngre medlemmer. Skal foreningens aktiviteter have et andet indhold? Skal sociale medier i højere grad inddrages? Skal tirsdagene i Skole bigården være mere strukturerede således, at man eksempelvis starter i Infohuset med et "tema" for, hvad man skal lave dernede?
Herefter blev det oplyst, at der er begynderkursus igen startende i februar, hvor næstformand, sekretær og Søren Andersen fra Skolebigården vil undervise. Denne gang påtænkes det at udvide det efter teori lektionerne med 5 praktik gange i Skolebigården efterfølgende i et forsøg på at knytte teori og praksis godt sammen.
  
 
Ad punkt 3.
Kasseren aflagde regnskabet, som blev godkendt.
Det blev oplyst, at Niels er i gang med MobilePay oprettelse - en længere process
 
Ad punkt 4.
Ingen ændringer af kontingentet 
 
Ad punkt 5.
Ingen indkomne forslag
 
Ad punkt 6.
Valg:
Formanden genvalgt
Bestyrelsesmedlemmerne Pia og Børge er genvalgt
2. Suppleant Albert er genvalgt
Revisor Lars genvalgt.
Revisor suppleant. Der er ingen på valg
Skolebigårds udvalget genvalgt.
 
Ad punkt 7.
Årets arbejde.
Se formandens beretning
 
Ad punkt 8.
Se under Formandens beretning
 
Herefter takkede formanden for god ro og orden
Referant sekretær Karen Mette Thorhauge

Efter konstituering